top of page

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ ZAKNIHOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU NA CENNÝ PAPÍR A VÝZVA K PŘEVZETÍ CENNÉHO PAPÍRU

 

 

Obchodní společnost Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice a. s., IČ: 277 46 658, se sídlem Masarykova 439/9, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5038 („Společnost“), tímto jakožto emitent v souladu s ustanoveními § 536 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 

oznamuje,

 

že valná hromada Společnosti rozhodla dne 12. 3. 2021 o změně podoby akcií Společnosti ze zaknihovaných akcií na akcie listinné. Rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno notářským zápisem sepsaným Mgr. Klárou Janulíkovou, notářkou se sídlem v Brně, pod č. N 168/2021, NZ 190/2021.

 

Vzhledem k tomu, že účinnost změny podoby zaknihovaných akcií Společnosti na listinné akcie nastala teprve ke dni 31. 3. 2022, Společnost tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby odevzdali všechny dosavadní listinné akcie emitované Společností od 12. 3. 2021, neboť tyto nejsou cennými papíry.

 

Akcionáři mohou předat listiny označené jako „HROMADNÁ AKCIE NA JMÉNO,“ které byly Společností emitovány dne 12. 3. 2021, v sídle Společnosti v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hod.

 

Společnost dále tímto ve smyslu § 542 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 

vyzývá

akcionáře Společnosti k výměně zaknihovaných akcií za listinné akcie, a to na základě změny podoby akcií ze zaknihovaných na listinné, o které rozhodla valná hromada Společnosti dne 12. 3. 2021.

 

Centrální depozitář cenných papírů rozhodl o zrušení registrace výše uvedených zaknihovaných akcií ke dni 31. 3. 2022.

 

Předání listinných akcií se uskuteční ode dne 15. 4. 2022 do 15. 6. 2022 v sídle Společnosti, v době od 9:00 do 15:00 hodin.

 

V Brně, dne 10. 4. 2022

Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice a. s.

Správní rada

bottom of page